Header Ads Widget

Responsive Advertisement

04 ऑगष्ट ते 24 ऑक्टोंबर छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम P10NEWS

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)


छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम.

गडचिरोली/दि.04: दिनांक 01 जानेवारी, 2023  या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम घोषित करणेत आला आहे. या कार्यक्रमाचे सविस्तर वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे. मतदान केंद्राचे सुसुत्रिकरण व प्रमाणीकरण करणे. दुबार/समान नोंदी, एकापेक्षा अधिक नोंदी, तार्किक त्रृटी दुर करणे इ. आयोगाच्या मानकानुसार छायाचित्र प्राप्त करून मतदार यादीत सुधारणा करणे. विभाग/भाग यांची आवश्यकतेनुसार नव्याने मांडणी करून मतदान केंद्राच्या सीमांचे पुनर्रचना तयार करून मतदान केंद्राच्या यादीला मान्यता घेणे; आणि तुलनात्मक फरक शोधुन फरक दुर करण्यासाठी कालबध्द योजना आखणे. यांचा कालावधी हा दिनांक 04 ऑगस्ट, 2022 (गुरूवार) ते दिनांक 24 ऑक्टोंबर, 2022 (सोमवार) असेल. 


नमुना 1 ते 8 तयार करणे. 01 जानेवारी, 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारीत पुरवणी व एकत्रीत यादी तयार करण्याचा कालावधी हा दिनांक 25 ऑक्टोंबर, 2022 (मंगळवार) ते दिनांक 07 नोव्हेंबर,  2022 (सोमवार) पर्यंत असेल.

एकत्रीकृत प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द करण्याचा कालावधी हा दिनांक 09 नोव्हेंबर, 2022 (बुधवार) रोजी पर्यंत असेल.

दावे व हरकती स्विकारण्याचा कालावधी दिनांक 09 नोव्हेंबर, 2022 (बुधवार) ते दिनांक  08 डिसेंबर, 2022 (गुरूवार) पर्यंत असेल. विशेष मोहिमांचा कालावधी हा दावे व हरकती स्विकारण्याच्या कालावधीत मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी निश्चीत केलेले दोन शनिवार व रविवार.

दावे हरकती निकालात काढण्याचा कालावधी दिनांक 26 डिसेंबर, 2022 (सोमवार) पर्यंत राहिल. अंतिम प्रसिध्दीकरीता आयोगाची परवानगी मागणे डाटाबेस अद्यावत करणे आणि पुरवणी याद्यांची छपाईचा कालावधी दिनांक 03 जानेवारी, 2023 (मंगळवार) पर्यंत. मतदार यादीची अंतिम प्रसिध्दी करणे. दिनांक 05 जानेवारी, 2023  (गुरूवार) असेल असे  उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

                              मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                        (EDITOR IN CHIEF).                                                   


Post a Comment

0 Comments