Header Ads Widget

Responsive Advertisement

डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज आमंत्रित p10news


मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)

 डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज आमंत्रित

गडचिरोली,/दि.20:राज्यातील मदरसांच्या   आधुनिकीकरणासाठी "डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना" शासन निर्णय दि. 11/10/2013 अन्वये कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. सदर योजने अंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता अनुदान मिळवू इच्छिणा-या मदरसांनी त्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय,नियोजन भवन, गडचिरोली येथे दि.30 ऑगस्ट,2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन त्रुटीची पुर्तता करवुन अंतिमरित्या सदर योजने अंतर्गत अनुदानास पात्र होणा-या संस्थांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. दि. 30 ऑगस्ट,2022 नंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी,असे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव,जिल्हा नियोजन समिती गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

Post a Comment

0 Comments