Header Ads Widget

Responsive Advertisement

भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना* p10news


मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)


 *भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना*


गडचिरोली/दि.06: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र / राज्य क्षेत्र योजनेअंतर्गत आदिवासी/ आदिम जमातीच्या विकासाकरीता भुमिहिन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जिरायती व बागायती जमीन विक्री करणाऱ्या (आदिवासी/ईतर) जमीन मालकाकडून जमिन विक्री याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. आदिवासी विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. भुवायो-2018/प्र.क्र.127/का-14, दि. 28 जुलै 2021 नुसार अटी व शर्तीचे अधिन राहुन जमीन विक्री धारकांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यात येईल.

इच्छुक जमीन विक्री धारकांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, अहेरी येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी श्री. अंकित यांनी प्रसिद्धी पत्रान्वये कळविले आहे.

*                       मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                   (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments